Emri dhe mbiemri:
Vendi:
Mosha:
Numri i telefonit tuaj:
Numri Amë:
Zgjedheni kursin se cilën gjuhë do të vazhdoni:
Në cilin nivel dëshironi të vazhdoni kurset

Secili nivel zgjat 4-5 muaj mvarësisht nga dendësia e materialeve nëse vazhdoni kurset e zakonshme (këtu nuk përfshihen ato intenzive). Ndërsa në fund të çdo niveli pajiseni me çertifikatë e cila është valide për kryerjen e nivelit përkatës. Shkolla jonë private posedon softuer i cili do të ju lajmëron për çdo ndryshim si dhe do të paiseni me ID-kartelat tuaja të këtij llojit mëposhtë. Në ID-kartelën tuaj do të ruhen gjitha të dhënat si: pagesat, mungesat, testet, certifikatat, sukseset tuaja etj. (*ID kartela jepet falas nga shkolla)

Rregullorja: 
*Për çdo 5 mungesa të pa-arsyetueshme, largoheni nga kursi (*kur bëhen 3 mungesa paralajmëroheni përmes mesazheve në tel.)
*Për çdo harresë detyrash në më shumë se 5 herë largoheni nga kursi. (*paralajmroheni përmes mesazheve në tel.)
*Për çdo ofendim apo përdorim i fjalëve banale për brenda institucionit largoheni nga kursi. 
*Rrespekte ndaj kolegëve si dhe ndaj profesorit përkatës 
*Në çdo fund të nivelit testoheni me: shkrim, lexim, të folur si dhe në dëgjim
 

 
Për çdo informatë më të hollësishme ju lutemi na kontaktoni:
Tel:044/384-501, Mob: 078/277-367
Email : [email protected]